¥1790  Chopard萧邦HAPPY DIAMONDS经典系列搭载瑞士原装石英机芯,精钢+镀白金表壳外镶嵌锆石,透底,女士,精钢表带。

¥1790 Chopard萧邦HAPPY DIAMONDS经典系列搭载瑞士原装石英机芯,精钢+镀白金表壳外镶嵌锆石,透底,女士,精钢表带。

Chopard萧邦HAPPY DIAMONDS经典系列搭载瑞士原装石英机芯,尺寸:27*8毫米,精钢+镀白金,精钢表带。                   
¥1790

Chopard萧邦HAPPY DIAMONDS经典系列搭载瑞士原装石英机芯,尺寸:27*8毫米,精钢+镀白金,精钢表带。